STEVE JOBS

de WALTER ISAACSON

ISBN: 9789896650254

26,91 € 29,90 €